نمایشگر یک مطلب

برای برگزاری کرسی، لطفا این فرم را نیز تکمیل کنید:

فرم ارائه کرسی

 

پس از تکمیل فرم، لطفا آن را به همراه فایل وُرد طرح‌نامه به ایمیل دبیرخانه کرسی‌ها (k-idea@araku.ac.ir) ارسال نمایید.