مهندس رضا جمشیدی:

کارشناس دبیرخانه کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره؛

دارای مدرک کارشناسی ارشد رشته علوم و مهندسی محیط زیست از دانشگاه اراک؛