نمایشگر یک مطلب

موضوع

نوع کرسی

ارائه‌دهنده

مرتبه و محل خدمت

ناقد 1

مرتبه و محل خدمت

ناقد 2

مرتبه و محل خدمت

دبیر جلسه

مرتبه و محل خدمت

زمان

مکان

مدعوین شرکت‌کننده

انگیزه ها و علل گرایش به کثرت گرایی دینی

 

 

دکتر محمود قیوم زاده

فلسفه و کلام اسلامی

دکتر محمد رسول آهنگران

فلسفه و کلام اسلامی - حوزوی

-

-

-

-

96/12/13

سالن جلسات دانشکده علوم انسانی دانشگاه اراک

اساتید دانشکده علوم انسانی دانشگاه اراک

مناسبات جامعه باز پوپری با جامعه مردم‌سالار دینی

 

 

دکتر مهدی ایمانی مقدم

 

 

استادیار- دکترای مبانی نظری اسلام

دکتر فرزاد نوابخش

دانشیار- دکترای جامعه‌شناسی

دکتر ابراهیم آقا محمدی

استادیار

دکترای حقوق بین الملل

-

-

96/12/21

 

سالن جلسات دانشکده علوم انسانی – دانشگاه اراک

تعداد 23 نفر از اساتید گروه علوم انسانی

نجاست ذاتی اهل کتاب و مشرکین و اثبات طهارت ذاتی انسان

 

 

دکتر حسین حبیبی تبار

استادیار- فقه و مبانی حقوق

دکتر محمود قیوم‌زاده

استاد تمام- فلسفه و کلام اسلامی

 

-

-

-

-

96/12/22

سالن جلسات دانشکده علوم انسانی – دانشگاه آزاد ساوه

تعداد 26 نفر از اساتید دانشگاه مذکور

نقد بازپژوهی تاریخی دیدگاه‌های ابن حزم در حقیقت تشیع

 

دکتر حسین خسروی

استادیار- دکترای تاریخ و فرهنگ تمدن اسلامی

دکتر محمود قیوم‌زاده

استاد تمام- دکترای فلسفه و کلام اسلامی

دکتر علی الهامی

استاد یار- دکترای تاریخ و فرهنگ تمدن اسلامی

-

-

97/02/13

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین

اساتید هیأت علمی و تعدادی از دنشجویان دوره دکتری تاریخ و تمدن اسلامی

نسبت سنجی اعتبار گزاره های حقوق بین الملل و سیاست بین الملل در دهه اخیر

 

ابراهیم آقا محمدی

استادیار- روابط بین الملل

 

دکتر محمد حسین رجبیه

استادیار- حقوق جزا و جرم شناسی

دکتر پیمان نمامیان

استادیار- حقوق بین الملل

-

-

97/02/24

 سالن جلسات دانشکده علوم انسانی دانشگاه اراک

 اساتید دانشکده علوم انسانی دانشگاه اراک

بررسی جنگ جمل و موضع مردم بصره در این جنگ

 

 

محمد حسن بیگی

استادیار- تاریخ اسلام

دکتر عبدالله رحیمی

استادیار- تاریخ تشیع

دکتر علی حسن بگی

استادیار- تاریخ اسلام و الهیات

-

-

97/02/31

سالن جلسات دانشکده علوم انسانی دانشگاه اراک

اساتید دانشکده علوم انسانی و تعدادی ازدانشجویان تحصیلات تکمیلی

مبانی و نتایج حق و تکلیف

 

 

دکتر محمد رضا قاسمی

استادیار- فلسفه و کلام اسلامی

دکتر علی شمس

استادیار- مطالعات اسلامی

دکتر مهدی امیدی نقلبری

دانشیار- فلسفه سیاسی

-

-

97/03/07

: سالن جلسات دانشکده علوم انسانی دانشگاه اراک

اساتید دانشکده علوم انسانی دانشگاه اراک

جرم نگری در برابر بیماری نگری به اعتیاد: با تاکید بر بیماری ها و مسائل روانشناختی

 

 

دکتر تورج سپهوند

استادیار- دکترای روانشناسی

دکتر علیرضا فقیهی

استادیار- دکترای علوم تربیتی

دکتر حسین کاویار

استادیار- دکترای حقوق خصوصی

-

-

  97/03/08

سالن جلسات دانشکده علوم انسانی دانشگاه اراک

اساتید دانشکده علوم انسانی دانشگاه اراک

نظریه تقدم ولایت قهری مادر بر ولایت قهری جد پدری

 

دکتر حسین کاویار

استادیار- دکترای حقوق خصوصی

دکتر حسین حبیبی تبار

استادیار- دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی

دکتر سید وحید لاجوردی

استادیار- حقوق خصوصی

-

-

97/03/20   

سالن جلسات دانشکده علوم انسانی دانشگاه اراک

اساتید دانشکده علوم انسانی و گروه حقوق دانشگاه اراک

سنجش بر هم کنش ماده 286 قانون مجازات اسلامی با ماده نخست از قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم

 

دکتر پیمان نمامیان

استادیار- حقوق جزا و جرم شناسی

دکتر سمیرا گلخندان

استادیار- حقوق جزا و جرم شناسی

دکتر ابراهیم آقامحمدی

استادیار- روابط بین‌الملل

-

-

97/03/21

سالن جلسات دانشکده علوم انسانی دانشگاه اراک

اساتید دانشکده علوم انسانی و گروه حقوق دانشگاه اراک

انگیزه‌ها و علل گرایش به کثرت‌گرایی دینی

 

 

محمود قیوم زاده

استاد تمام- فلسفه و کلام اسلامی

محمد رسول آهنگران

استاد تمام- فلسفه و کلام اسلامی - حوزوی

-

-

-

-

96/12/13

سالن جلسات دانشکده علوم انسانی دانشگاه اراک

اساتید دانشکده علوم انسانی دانشگاه اراک

نگرشی به میراث علمی شیعیان دراندلس از فتح تاسقوط اندلس(92-897 ق)

 

دکتر حسین خسروی

استادیار- دکترای مدرسی معارف اسلامی - تاریخ وتمدن اسلامی

دکتر علی الهامی

استادیار- دکترای مدرسی معارف اسلامی-تاریخ وتمدن اسلامی

دکترمحمود قیوم‌زاده

استاد- دکترای کلام اسلامی

-

-

97/04/27

سالن کنفرانس حوزه ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحدخمین

 اساتید گروه معارف اسلامی دانشگاه آزاداسلامی واحد خمین- اساتیددانشکده علوم قرآنی خمین- طلاب واساتید حوزه علمیه خمین- دانشجویان مقطع دکترای الهیات ومعارف اسلامی

بررسی آموزه‌های زرتشتی در پاسداشت محیط زیست

 

فرهاد صبوری فر

استادیار- دکترای تاریخ اسلامی

علی حسن بیگی

استادیار- دکترای علوم قرآن و حدیث

دکتر امیر انصاری

استادیار- دکترای محیط زیست

-

-

97/10/03

 سالن جلسات دانشکده علوم انسانی دانشگاه اراک

اساتید گروه الهیات و حقوق دانشگاه اراک

بررسی عوامل درون متنی ناهمسانی ترجمه های قرآن کریم

 

دکتر کیوان احسانی

استادیار- دکترای علوم قران و حدیث

محمود شهبازی

استادیار- دکترای زبان و ادبیات عربی

دکتر سید ابوالفضل سجادی

استادیار- دکترای زبان و ادبیات عربی

-

-

97/10/10

سالن جلسات دانشکده علوم انسانی دانشگاه اراک

اساتید گروه الهیات و حقوق دانشگاه اراک

رهیافتی تحلیلی بر روشمندی تفاسیر قرن دوم هجری

 

دکتر فاطمه دست‌رنج

استادیار- دکترای علوم قران و حدیث

محمود قیوم زاده

استاد تمام- دکترای فلسفه و کلام اسلامی

دکتر علیرضا طبیبی

استادیار- دکترای الهیات

-

-

97/10/17

سالن جلسات دانشکده علوم انسانی دانشگاه اراک

اساتید گروه الهیات و حقوق دانشگاه اراک

انسجام، زنجیرمندی و بینامتنیت در قصص قرآنی

 

ابوالفضل حری

استادیار- دکترای مترجمی زبان انگلیسی

دکتر محمود قیوم‌زاده

استادیار- دکترای فلسفه و کلام اسلامی

دکتر علیرضا طبیبی

استادیار- دکترای الهیات

-

-

97/10/17

سالن جلسات دانشکده علوم انسانی دانشگاه اراک

اساتید گروه الهیات و حقوق دانشگاه اراک

تحلیل فلسفی اقتصادی عدم تمکین مؤدیان مالیاتی

 

دکتر میرهادی حسینی کندلجی

استادیار- دکترای اقتصاد

دکتر علی یونسی

استادیار- دکترای اقتصاد

دکتر احمد سرلک

استادیار- دکترای اقتصاد

-

-

97/11/29

سالن جلسات دانشکده علوم انسانی دانشگاه اراک

اساتید گروه الهیات و حقوق دانشگاه اراک

نقدی بر تعیین زمان 4 ماهگی برای دمیدن روح در جنین در قانون سقط درمانی

 

دکتر سعید حسنی

استادیار- سطح 4 فقه و اصول

دکتر کاظم سپاسی آشتیانی

استادیار- سطح 4 فقه و اصول

دکتر سید احمد میرمهدی

استادیار- سطح 4 فقه و اصول

-

-

97/12/04

 سالن جلسات دانشکده علوم انسانی دانشگاه اراک

 اساتید گروه الهیات و حقوق دانشگاه اراک