لیست اعضای کمیته دستگاهی کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره: