نمایشگر یک مطلب

پیشنهاددهنده

موضوع پیشنهادی

دکتر محمد غفاری

مسئله صدق و کذب در گفتمان ادبیات؛ رویکردی تحلیلی

دکتر عباس خادمیان

جهانی‌شدن فرقه‌گرا و مهدویت وحدت‌گرا

دکتر مجید حاجی‌بابایی

مقاومت در لب مرز؛ رویکردی جدید به ماجرای برخورد ایرانیان با ورود اسلام

دکتر ابوالفضل حرّی

نقش نظام ترجمه در تحول شکلی و محتوایی ژانرها و گونه‌های ادبیات داستانی از مشروطه تا عصر پهلوی اول ...