نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دبیر کرسی‌]ا

دکتر مرتضی حسنی‌نسب: دبیر کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره؛ عضو هیئت علمی دانشگاه اراک؛ دکترای مدرسی تاریخ و تمدن اسلام دانشگاه تهران