نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه کرسی ترویجی با موضوع «تعامل در عرصه بین‌الملل بر اساس تجربه تاریخی یا منافع ملی؟ (با تاکید بر رابطه کنونی ایران و روسیه)»

برگزاری جلسه کرسی ترویجی با موضوع «تعامل در عرصه بین‌الملل بر اساس تجربه تاریخی یا منافع ملی؟ (با تاکید بر رابطه کنونی ایران و روسیه)»

   جلسه کرسی ترویجی در تاریخ 1401/04/20 راس ساعت 11:00 آغاز شد. در ابتدا آقای دکترمهدی محمدی قلعه‌نی مدیر جلسه به حاضرین در جلسه خیر مقدم گفت و درباره ارائه موضوع کرسی که به صورت مناظره بود به حضار توضیحاتی داد. در ادامه ایشان، از ارائه دهندگان کرسی خواست تا مباحث خود را آغاز نمایند.